تبلیغات
داستان - شهادت پیامبراکرم(ص)وامام حسن مجتبی(ع)وحضرت علی بن موسی الرضا(ع)
                                               داستان

شهادت پیامبراکرم(ص)وامام حسن مجتبی(ع)وحضرت علی بن موسی الرضا(ع)
دوشنبه 23 اسفند 1389
هرچندکه صفرخاتمه می یابد،امامحشری عظیم ترازصفرآغازمیشود.   شهادت این سه سروربزرگوارراازهمین جاکه پشت صفحه ی مانیتورکامپیوترم نشسته ام روبه تمام عاشقان عصمت وطهارت تسلیت عرض می کنم.واقعاکه سه شهادت جانسوزهستند.اول پیامبرکه کافران ازخدابی خبردخترپیامبرایشان راببیند،دوم امام رضاکه حقابه رضای خدا شهید شد،سوم هم امام حسن مجتبی،سیدتمام جوانان بهشت،که حتا۷۲گریه کن هم نداشت.       داستان هنگام مرگ امام حسن مجتبی(ع): میگوینددربنی هاشم رسم بودکه درتشیع جنازه ی میٌت مردزنان حق حضورنداشتند.برای همین حضرت زینب(س)به همراه دیگرزنان درخانه ماند.ناگهان درب خانه بازشدوابوالفضل العباس واردشد.حضرت زینب به صورتش نگریست.بغض وغصه ی مبهمی درچهره اش دید.حضرت گفت:«عباس جان،چه شد؟برادرت حسن رادفن کردی؟»عباس جواب داد:«بی بی جان، ای کاش جنازه ی مولام حسن روهم مثل مادرش حضرت فاطمه(س)وپدرم علی(ع)شبانه دفن میکردیم!»تاازبی بی سوال چراشنیدزدزیرگریه.بی بی پرسید:«عباس جان،جان بی بی چرا میگریی؟»گفت:«رفتیم تاجنازه ی مولام حسن روکنارقبرجدش رسول اکرم بذاریم امابه دستورعایشه تابوت روتیرباران کردند.»بی بی تااین روشنیدزدزیرگریه امایه سوالی ازعباس پرسیدکهجگرعلمدارروآتیش زد.-بی بی جون تواین رودیدی ولی هیچ کاری نکردی؟-راستش بی بی جون دست به تیغه ی شمشیربردم ومیخواستم خون هرکی اون کاروکرده بریزم اما آقام حسین دستش روگذاشت رودستم وازم صبرخواست.ماهم به دستورآقام حسین تابوت روبردیم دربقیع تااون جابه خاک بسپاریم امادیدیم جنازه ازتابوت بیرون نمیادوقتی به داخل تابوت نگاه کردیم دیدیم تیرهابدن روبه تابوت دوخته بودند.   مامیگوییم امام حسین مظلوم ترین است چراکه بی کس بود امام حسن هم همینطور،میگیم امام حسین تشنه شهیدشدخب امام حسن هم هم چنین،اماامام حسن مظلوم تراست.این رامن نمی گویم بی بی فاطمه می فرماید:میگویندشبی بی بی فاطمه به خواب علامه مجلسی آمدوفرمود:«علامه توهمیشه ازمظلومیت حسینم میگویی،برای این ازتومتشکرم اماچراازحسنم نمیگویی اوکه ازحسین هم مظلوم تراست.»  این هم عکس هایی ازاین مصیبت اعظم: 
ارسال شده توسط علیرضا مسکرزاده در ساعت 12:39 ب.ظ | نظرات()