تبلیغات
داستان - داستان راستان متفکرشهیداستادمرتضی مطهری 2
                                               داستان

داستان راستان متفکرشهیداستادمرتضی مطهری 2
دوشنبه 23 اسفند 1389

همسفرحج

مردی ازسفرحج برگشته سرگذشت مسافرت خودش وهمراهانش رابرای امام صادق علیه السلام تعریف می کرد،مخصوصاًیکی ازهمسفران خویش رابسیارمی ستود که،چه مردبزرگواری بود،مابه معیت همچومردشریفی مفتخربودیم،یکسره مشغول طاعت وعبادت بود، همینکه درمنزلی فرودمی آمدیم اوفوراًبه گوشه ای می رفت وسجاده ی خویش راپهن می کردوبه طاعت وعبادت خویش مشغول می شد.امام:«پس چه کسی کارهای اوراانجام می داد؟وکه حیوان اوراتیمارمی کرد؟»- البته افتخاراین کارهابامابود.اوفقط به کارهای مقدس خویش مشغول بودوکاری به این کارهانداشت. – بنابراین همه ی شماازاوبرتربوده اید.

ارسال شده توسط علیرضا مسکرزاده در ساعت 12:38 ب.ظ | نظرات()